Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kotuniu

Aktualnie oglądasz: Strona Główna

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kotuniu
ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
tel/fax. (25)641-43-63
tel. (25)641-43-15 w. 21

Strona Główna 

Witamy Państwa na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu.


 

Oferujemy:

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
- specjalistyczne usługi opiekuńcze ( SUO)
- pomoc w zakresie rozwiązywania konfliktów
- pomoc w podjęciu leczenia od uzależnień
- pomoc w znalezieniu sposobów eliminacji dysfunkcji w rodzinie
- bezpłatne obiady dla dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
- pracę socjalną
- poradnictwo psychologiczne
- wsparcie i doradztwo dla osób bezrobotnych
- pomoc finansową
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze
- fundusz alimentacyjny
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- świadczenie rodzicielskie
- świadczenie wychowawcze
- wydawanie kart programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
- dystrybucja żywności w ramach Programu FEAD
- prace społecznie -użyteczne
- prace spolecznie - użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja ( PAI)
- prowadzenie Niebisekich Kart przez Gminny Zespół interdyscyplinarny
- prowadzenie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Programów Alkoholowych 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jednostka prowadząca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTUNIU

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 • przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny;
 • otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 • złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu, ul. Siedlecka 56C

Klienci obsługiwani są w dni robocze w następujących godzinach:

 poniedziałek - piątek                  od 8:00 do 16:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 25 641-43-63.

Druki wniosków można pobrać także ze strony internetowej www: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

 

Opłaty

Wydanie karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Termin i sposób załatwienia

Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Uchwała nr 85 Rady Ministrów  dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 430)
  w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 755)
  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,
  ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu

Inne informacje

Dla kogo ten program?

Program skierowany jest do:

 • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej orz członkom ich  rodzin);
 • rodzin zastępczych;
 • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie gminy Kotuń, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” 

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie internetowej http://rodzina.gov.pl/
w zakładce:
Duża rodzina – Uprawnienia

 


 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY1)

 

…………………………….     …………………………………..

      (Miejscowość)                               (Data: dd/mm/rrrr)

 

Dane wnioskodawcy

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

 

Adres zamieszkania

Ulica:             

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Adres do korespondencji3)

Ulica:             

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

       

 

Wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) dla następujących członków rodziny wielodzietnej:

 

1.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

 

2.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

3.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

4.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

5.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

6.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

7.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

8.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

9.      Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

 

 

10.   Dane członka rodziny wielodzietnej

Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL: 2)

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

rodzic;

  dziecko

dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4)

 

Oświadczam, że jestem umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) oraz do odebrania Karty Dużej Rodziny/duplikatu Karty Dużej Rodziny1) w imieniu członków rodziny wielodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku.

 

 

                                                                          …………………………………………

                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3) Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania.

4) Wypełnić wyłącznie w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia zgodnie z zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry (GOPS)